INPUT_OBJECT

OrderUpdateInput

link GraphQL Schema definition

  • input OrderUpdateInput {
  • # Billing address of the customer.
  • billingAddress: AddressInput
  • # Email address of the customer.
  • userEmail: String
  • # Shipping address of the customer.
  • shippingAddress: AddressInput
  • }

link Require by